/
Được quan tâm /
Xét nghiệm nipt giá bao nhiêu
Bác sĩ
Sàng lọc trước sinh không xâm lấn(NIPT-BasicSave) thường
Phát hiện 3 bệnh phổ biến: Down, Patau, Edward Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới Thời gian trả kết quả 2- 4 ngày
Sàng lọc trước sinh không xâm lấn(NIPT-ExtraSave) thường
Phát hiện 3 bệnh phổ biến: Down, Patau, Edward, 4 hội chứng: Tuner (XO), hội chứng tam nhiễm (XXX), Klinefelter (XXY), Jacobs (XYY) Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới Thời gian trả kết quả 2 - 4 ngày
Sàng lọc trước sinh không xâm lấn(NIPT-ProSave) thường
Phát hiện 3 bệnh phổ biến: Down, Patau, Edward, 4 hội chứng: Tuner (XO), hội chứng tam nhiễm (XXX), Klinefelter (XXY), Jacobs (XYY). Phát hiện bất thường các nhiễm sắc thể còn lại Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới Thời gian trả kết quả 2- 4 ngày
Sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT-Plus) thường
Phát hiện 3 nhiễm sắc thể phổ biến: Down, Patau, Edward, 4 hội chứng: Tuner (XO), hội chứng tam nhiễm (XXX), Klinefelter (XXY), Jacobs (XYY). Phát hiện bất thường các nhiễm sắc thể còn lại, Phát hiện 86 hội chứng mất/lặp đoạn nhỏ NST Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới Thời gian trả kết quả 2- 4 ngày
Sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT-Twin) thường
Phát hiện 3 bệnh phổ biến: Down, Patau, Edward Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới Thời gian trả kết quả 4 ngày